Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Všeobecné podmínky

o
stanoveného CK v souladu s ust. § 2533 OZ;
(b) postoupit smlouvu dle článků 4.5 až 4.7 a v souladu s § 2532 OZ na třetí osobu, splňuje-li třetí osoba 
podmínky účasti na zájezdu, pokud zákazník písemně CK oznámí, že se místo něho zájezdu zúčastní 
jiná osoba uvedená v oznámení;
(c) na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb specifikovaných ve Smlouvě a na poskytnutí 
pomoci v nesnázích dle článku 7.1;
(d) na ochranu osobních údajů, které jsou obsahem Smlouvy, podrobnosti k ochraně osobních údajů 
jsou uvedeny na internetových stránkách www.ckevasulcova.cz;
(e) na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů o všech skutečnostech týkajících se 
zájezdu, které jsou CK známy, pokud nejsou obsaženy již ve Smlouvě, potvrzení o zájezdu, v katalogu 
CK, který zákazníkovi předal, nebo v popisu zájezdu na internetových stránkách www.ckevasulcova.cz
k okamžiku uzavření Smlouvy, a to ve lhůtě nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu (je-li Smlouva 
uzavřena v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu, splní pořadatel tyto povinnosti již při
uzavření Smlouvy / neprodleně po uzavření Smlouvy), a pokud to vyžadují okolnosti, i na předání 
nezbytných stvrzenek, poukázek a přepravních dokladů, zejména letenek, poukazů k ubytování nebo
stravování, dokladů nutných pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiných dokladů jichž je pro 
uskutečnění zájezdu dle Smlouvy třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, a 
pokud není uvedena, dopisem zaslaným na adresu bydliště/sídla uvedenou ve Smlouvě;
(f) na sdělení údajů o povinném pojištění CK pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze 
Smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo 
smrti dle článku 8;
(g) na sdělení údajů o komerčním cestovním pojištění zákazníka dle článku 9, pokud si jej zákazník 
sjednal ve spolupráci s CK;
(h) na reklamaci vad zájezdu v souladu s článkem 6.
4 / 9
Povinnosti zákazníka
3.2 Zákazník má zejména následující povinnosti:
(a) řádně a včas uhradit cenu zájezdu;
(b) plnit veškeré další povinnosti plynoucí ze zákona, zejm. OZ, nebo ze Smlouvy; 
(c) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků, dodavatelů služeb CK či jejich 
zástupců (včetně delegáta), ohrozila nebo poškodila dobré jméno CK, přičemž je povinen dodržovat 
pravidla slušného chování, hygieny, neporušovat svým chováním bezpečnost dopravy nebo zájezdu, 
nenarušovat veřejný pořádek, nedopouštět se jakékoli verbální či fyzické inzultace ve směru k 
jakýmkoli jiným osobám včetně zaměstnanců, zástupců nebo dodavatelů služeb CK, nebýt ve stavu 
pod vlivem nepřiměřeného množství alkoholu a nebýt ve stavu pod vlivem jiných návykových a 
omamných látek, řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné osoby určené CK a dodržovat stanovený 
program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů, počínat 
si za všech okolností tak, aby předcházel vzniku škody na zdraví a majetku nebo jiné újmy své, 
ostatních zákazníků, poskytovatelů služeb nebo CK či třetích osob, a uhradit případnou újmu, kterou 
způsobil;
(d) poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především 
pravdivě a úplně uvádět CK požadované údaje ve Smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů;
(e) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas zákonných zástupců s
doprovodem třetí osobou, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to 
vyžaduje; předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15 let a mladší 18 let 
hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí; a v případě, že stát, kam cestuje nezletilá osoba, 
vyžaduje písemné potvrzení a souhlas zákonných zástupců s vycestováním (informace lze zjistit na
webových stránkách ministerstva zahraničí ČR http://www.mzv.cz v rubrice věnované konkrétnímu 
státu), zajistit takový doklad zákonných zástupců nezletilého s úředně ověřeným podpisem;
(f) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení 
(srazu, odjezdu, pobytu apod.) se všemi požadovanými doklady;
(g) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný 
cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění, 
souhlas zákonných zástupců s vycestováním nezletilého, pokud je vyžadován apod.); příslušníci jiných 
států než států EHP jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam 
cestují a potřebná víza si zajistit na své vlastní náklady; CK upozorňuje, že většina států vyžaduje, aby 
cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění příslušné země;
(h) splnit na své vlastní náklady zdravotnické či epidemiologické povinnosti při pobytu a cestách v 
tuzemsku i v zahraničí (vč. očkovacích, testovacích apod.), mít příslušná lékařská či jiná potvrzení a 
doporučení pro cesty a pobyt, které jsou stanoveny právními předpisy a opatřeními orgánů 
příslušných zemí pobytu i tranzitu, leteckými či jinými dopravci, ubytovateli apod.;
(i) uplatnit bez zbytečného odkladu přímo u dopravce ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel;
(j) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na místě 
oznámit zástupci CK a poskytnout nezbytnou součinnost k jejich odstranění, jakož určit přiměřenou 
lhůtu CK k odstranění vad;
(k) komunikovat s leteckými či ostatními dopravci v případě zrušení, zpoždění, přesunutí letů, 
mezipřistání, odepření nástupu na palubu apod., kteří nesou přímou odpovědnost zejm. dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004;
(l) pozorně sledovat na letišti veškeré informační tabule a obrazovky s pokyny letiště a dopravců, 
zejména věnovat pozornost uváděným časům plánovaných příletů, odletů, boardingu, uváděným 
letištním branám (gaty), přičemž CK upozorňuje, že údaje uvedené v tomto článku se mohou měnit i 
řádech několika minut, jakož řídit se pokyny letištního personálu včetně osob provádějících 
bezpečnostní letištní kontrolu cestujících.
3.3 Zákazník byl před uzavřením Smlouvy informován o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich 
vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cesty a pobyt v cílové destinaci (státu určení). 
Zákazník dále stvrzuje, že uvedené informace sleduje také na internetových stránkách ministerstva 
5 / 9
zahraničních věcí http://www.mzv.cz, přičemž je srozuměn s tím, že jsou na těchto stránkách umístěny také 
další důležité a aktualizované informace o cílových destinacích (státech určení).
4. ZMĚNA ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY A POSTOUPENÍ SMLOUVY
Změny závazků
4.1 CK si vyhrazuje právo změnit závazky plynoucí ze Smlouvy.
4.2 Změní-li CK závazky ze Smlouvy tak, že se jedná o nepodstatnou změnu Smlouvy, oznámí tuto skutečnost 
zákazníkovi v textové podobě doručením oznámení na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, a pokud není 
uvedena, dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedenou ve Smlouvě. Za nepodstatnou změnu závazků ze 
Smlouvy se považují jiné změny než změny skutečností uvedených v § 2527 OZ. Změna některých z 
hlavních náležitostí zájezdu uvedených v § 2527 OZ může být podle okolností případu podstatnou nebo 
nepodstatnou změnou Smlouvy.
4.3 CK si tímto pro případ, že ji k tomu budou vnější okolnosti nutit, vyhrazuje právo nepodstatně změnit 
sjednané náležitosti zájezdu následujícím způsobem:
(a) pro případ, že CK bude nucena změnit ubytovací zařízení, kde měl být dle Smlouvy, resp. potvrzení o 
zájezdu, zákazník ubytován, poskytne CK zákazníkovi ve sjednané destinaci ubytovací zařízení stejné 
nebo vyšší jakosti; 
(b) pro případ, že CK bude nucena změnit místo odjezdu na zájezd nebo místo návratu ze zájezdu (zejm.
příletové nebo odletové letiště, nádraží apod.), kde nebo odkud měl být dle Smlouvy, resp. potvrzení 
o zájezdu, zákazník přepravován, poskytne CK zákazníkovi způsob dopravy stejné nebo vyšší jakosti a, 
pokud to nebude možné, přiměřenou slevu z ceny zájezdu, a zároveň uhradí zákazníkovi veškeré 
náklady, které jsou se změnou místa odjezdu nebo místa návratu spojeny; 
(c) pro případ, že CK bude nucena změnit způsob stravování, který měl být dle Smlouvy, resp. potvrzení 
o zájezdu, zákazníkovi poskytován, poskytne CK zákazníkovi způsob stravování stejné nebo vyšší 
jakosti a, pokud to nebude možné, přiměřenou slevu z ceny zájezdu. V této souvislosti CK 
upozorňuje, že změna formy stravování z all-inclusive na jinou formy stravování neznamená, že jedná 
o změnu sjednané náležitosti zájezdu podstatným způsobem, pokud bude zákazníkovi nabídnut
alternativní způsob stravování se stejnou nebo vyšší kvalitou;
(d) pro případ, že CK bude nucena změnit program zájezdu, který měl být dle Smlouvy, resp. potvrzení o 
zájezdu, zákazníkovi poskytován, poskytne CK zákazníkovi alternativní program stejné nebo vyšší 
jakosti.
4.4 Zamýšlí-li CK změnit závazky ze Smlouvy tak, že by se jednalo o podstatnou změnu Smlouvy, tj. zvýšení ceny 
zájezdu o více než 8 %, podstatná změna některých z hlavních náležitostí zájezdu uvedených v § 2527 OZ v 
důsledku působení vnější okolnosti, nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala podle 
§ 2528 odst. 1 písm. h) OZ, oznámí tuto skutečnost zákazníkovi. CK učiní oznámení v textové podobě 
doručením na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, a pokud není uvedena, dopisem zaslaným na adresu 
bydliště/sídla uvedenou ve Smlouvě. Spolu s oznámením CK předloží návrh na změnu závazku ze Smlouvy. CK 
v oznámení uvede dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu; lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od 
Smlouvy podle článku 5.6(d); důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od Smlouvy podle článku 5.6(d); a 
údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od Smlouvy ve lhůtě podle článku 
5.6(d), platí, že se změnou závazků ze Smlouvy souhlasí.
Postoupení smlouvy
4.5 Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník Smlouvu postoupit. Změna v osobě
zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník včas oznámení o změně v osobě zákazníka v textové podobě 
spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na 
zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. CK má v případě 
postoupení Smlouvy právo požadovat po zákazníkovi manipulační poplatek za administrativní náklady 
spojené s postoupením Smlouvy ve výši 300 Kč (dále jen „manipulační poplatek“) a další vynaložené 
náklady spojené s postoupením Smlouvy a v souvislosti se změnou v osobě zákazníka, a tuto skutečnost 
zákazníkovi na žádost písemně doloží (zejména může jít o manipulační poplatek CK, poplatky za změnu 
letenky, jízdenky apod.). 
6 / 9
4.6 Zákazník a nový zákazník, na něhož byla Smlouva postoupena, jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení 
doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě 
zákazníka vzniknou. 
4.7 Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, která dle Smlouvy využívala speciální nabídku
(např. „dítě zdarma” či „slevu za včasný nákup“), do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít či slevu 
čerpat, není již možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí 
stanovené doby vázána výhradně na konkrétní osoby uvedené ve Smlouvě, jimž byly výhody poskytnuty a 
výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn. že nový zákazník 
vstupující do práv ze Smlouvy je vedle dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě 
zákazníka vznikly, povinen v takovém případně před zahájením zájezdu uhradit rovněž rozdíl ceny zájezdu v 
době provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu . Měl-li původní zákazník zakoupeno
pojištění zprostředkované CK, nelze toto pojištění převést na nového zákazníka.
5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Odstoupení ze strany CK
5.1 CK je oprávněna před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
(a) zrušení zájezdu pro nedosažení nejnižšího počtu osob nutného k uskutečnění zájezdu (viz 
článek 5.3);
(b) pokud CK v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti (pro nevyhnutelné
mimořádné okolnosti platí v zásadě obdobné podmínky dle článku 5.6(b), tedy tyto musí mj. 
existovat v době odstoupení od Smlouvy a zároveň v tomto okamžiku musí být zřejmé, že tyto 
nevyhnutelné a mimořádné okolnosti v době, kdy má být uskutečněný zájezd dle Smlouvy,
nepominou, přičemž nemohou mít důvod v nebo být vzniklé jen z poměrů CK), v takovém případě CK 
zrušení zájezdu oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu; nebo
(c) poruší-li zákazník podstatně svou povinnost vyplývající ze Smlouvy, zejména tehdy, poruší-li zákazník 
některou ze svých povinností uvedených v článku 3.2, nebo 
(d) bude-li zákazník v prodlení s úhradou jakékoli platby vůči CK.
5.2 Odstoupí-li od Smlouvy CK z důvodu dle článku 5.1(c) nebo 5.1(d), vrátí CK zákazníkovi cenu zájezdu 
poníženou o odstupné, jehož výše se vypočte shodným způsobem, jako se počítá odstupné v případě 
odstoupení od Smlouvy zákazníkem podle článků 5.7 a 5.8. Rozhodným dnem pro výpočet výše odstupného v
případě odstoupení od Smlouvy CK je den, kdy bylo zákazníkovi odstoupení od Smlouvy doručeno.
5.3 Není-li ve Smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu uvedeno jinak, je CK oprávněna zrušit zájezd před jeho 
zahájením, pokud počet osob přihlášených na zájezd je nižší než 30 účastníků u autokarových nebo 
autobusových zájezdů. V takovém případě CK zákazníkovi vrátí ve lhůtě 14 dní od ukončení závazku ze 
Smlouvy veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, a zrušení zájezdu oznámí 
zákazníkovi ve lhůtě:
(a) 20 dní před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí více než 6 dní;
(b) 7 dní před zahájením zájezdu, v případě, že jeho délka činí 2 až 6 dní; 
(c) 48 hodin před zahájením zájezdu v případě, že jeho délka činí méně než 2 dny.
5.4 Pro případ, že zákazník poruší podstatným způsobem některou ze svých povinností dle článku 3.2(c) a
ohrožuje tím život, zdraví nebo majetek ostatních účastníků zájezdu, CK, jejich zástupců či dodavatelů služeb 
a/nebo jakýchkoli třetích osob, vyhrazuje si CK možnost zákazníka vyloučit ze zájezdu s tím, že v takovém 
případě jsou ukončeny závazky ze Smlouvy. Zákazník v takovém případě nemá nárok na vrácení jím uhrazené 
ceny zájezdu, a nahradí CK veškeré související náklady a vzniklou škodu.
5.5 Pro případ, že zákazník obdrží od CK poukaz na zájezd vystavený na základě zákona č. 185/2020 Sb. (Lex 
Voucher), přičemž jej následně uplatní takovým způsobem, že zjevně zneužije svých práv na úkor CK (zejména 
bezodkladně po zaplacení zájezdu poukazem na zájezd vystaveným v režimu Lex Voucher následně takto 
zaplacený zájezd stornuje s cílem obejít Lex Voucher a domoci se okamžitě výplaty finančních prostředků), je 
CK oprávněna namísto vrácení ceny zájezdu ponížené o odstupné vystavit zákazníkovi opět poukaz na zájezd v 
nominální hodnotě zákazníkem uplatněného poukazu na zájezd ponížené o přiměřené odstupné vypočtené 
dle článků 5.7 a 5.8.
7 / 9
Odstoupení ze strany zákazníka
5.6 Zákazník může před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit 
(a) vždy, avšak v takovém případě je povinen, není-li dále stanoveno jinak, hradit CK odstupné;
(b) před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo 
jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad 
na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Nevyhnutelné a 
mimořádné okolnosti musí existovat v době odstoupení od Smlouvy a zároveň v tomto okamžiku 
musí být zřejmé, že tyto nevyhnutelné a mimořádné okolnosti v době, kdy má být uskutečněný 
zájezd dle Smlouvy, nepominou. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých
uhrazených plateb za zájezd a nemusí platit CK odstupné, nestanoví-li právní předpis jinak. Zákazník v 
případě odstoupení podle tohoto článku nemá právo na náhradu újmy. Nevyhnutelnými a 
mimořádnými okolnostmi není onemocnění zákazníka, nařízení karantény zákazníkovi nebo uložení 
povinnosti testů, povinné vakcinace, povinnost prokázání bezinfekčnosti zákazníka (CovidPass apod.), 
ani žádné jiné skutečnosti mající důvod v nebo vzniklé jen z osobních poměrů zákazníka; tyto 
okolnosti ani nejsou důvodem pro odstoupení zákazníka od smlouvy bez úhrady odstupného;
(c) z důvodu, že CK podstatně porušila své zákonné nebo smluvní povinnosti; 
(d) před zahájením zájezdu od Smlouvy z důvodu, že nesouhlasí s podstatnou změnou Smlouvy z důvodů 
dle článku 4.4, a to ve lhůtě 5 dní ode dne doručení návrhu na změnu závazku ze Smlouvy dle článku 
4.4. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd a
nemusí platit CK odstupné, nestanoví-li právní předpis jinak. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy ve 
stanovené lhůtě, platí, že se změnou závazku ze Smlouvy souhlasí.
Odstupné a vypořádání plateb
5.7 Výše odstupného, které je zákazník povinen uhradit, závisí na dni, kdy bylo CK doručeno odstoupení od 
Smlouvy zákazníkem. Odstoupí-li zákazník ve lhůtě
(a) 30 a více dní přede dnem zahájení zájezdu, činí výše odstupného 30 % z celkové ceny zájezdu;
(b) 29-20 dní přede dnem zahájení zájezdu, činí výše odstupného 40 % z celkové ceny zájezdu;
(c) 19-11 dní přede dnem zahájení zájezdu, činí výše odstupného 50 % z celkové ceny zájezdu;
(d) 10-4 dny přede dnem zahájení zájezdu, činí výše odstupného 70 % z celkové ceny zájezdu;
(e) 3 a méně dní přede dnem zahájení zájezdu, činí výše odstupného 100 % z celkové ceny zájezdu.
5.8 Bez ohledu na článek 5.7 platí, že minimální částka odstupného, kterou je povinen zákazník CK uhradit, činí 
částku ve výši 300 Kč za každého zákazníka. Pokud výše odstupného vypočteného podle článku 5.7 
nedosahuje částky odpovídající ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb 
cestovního ruchu, činí odstupné částku ve výši ceny zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního 
využití služeb cestovního ruchu. Na žádost zákazníka výši odstupného odůvodní. Odůvodněním se rozumí 
sdělení informace o tom, jakým způsobem CK vypočetla odstupné; tj. CK není povinna spolu s odůvodněním 
předkládat zákazníkovi veškeré podklady, které použila pro výpočet odstupného. Žádost o odůvodnění výše 
odstupného musí zákazník doručit CK do [30] dní ode dne doručení oznámení CK o vrácení plateb učiněných 
zákazníkem za zájezd snížených o odstupné. 
5.9 V případě odstoupení od smlouvy CK bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od 
Smlouvy, vrátí zákazníkovi veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch snížené o částku 
odpovídající odstupnému (pokud se hradí) a doručí zákazníkovi oznámení CK o vrácení plateb za zájezd 
snížených o odstupné. 
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU 
6.1 Práva z vadného plnění, související vzájemná práva a povinnosti CK a zákazníka, upravuje reklamační řád CK, 
který je dostupný na následujících internetových stránkách: www.ckevasulcova.cz. Zájezd má vadu, není-li
některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se Smlouvou.
6.2 Zákazník je povinen vytknout CK vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy ji zjistí nebo kdy ji zjistit mohl a měl. 
Zákazník je povinen, pokud je to možné, vytknout vadu již přímo v místě poskytování služby u průvodce CK
nebo jiné osoby pověřené CK tak, aby mohla být zjednána okamžitá náprava. 
8 / 9
6.3 CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s
ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu. Neodstraní-li CK vadu v přiměřené 
lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou 
vadu, může zákazník odstoupit od Smlouvy bez zaplacení odstupného.
6.4 Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Za doručení 
zprávy, žádosti nebo stížnosti zákazníka CK se pro běh lhůt včetně promlčecí lhůty považuje i jejich doručení 
zprostředkovateli prodeje zájezdu. Zákazník má právo uplatnit svá práva z vadného plnění rovněž v kterékoliv 
provozovně nebo v sídle CK. V případě ústního podání reklamace je zástupce CK povinen sepsat se 
zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. V protokolu uvede osobní údaje 
zákazníka, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník 
požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, příp. písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující zástupce CK i zákazník, který 
podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem.
6.5 Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, 
předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše apod. Vyžaduje-li 
to povaha věci, musí zákazník umožnit průvodci či jiné oprávněné osobě určené CK přístup do prostoru, který 
mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace. V případech, kdy 
zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CK či jiného CK pověřeného zástupce a poskytnutá služba má 
vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům anebo 
poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.
6.6 Uplatní-li zákazník reklamaci, je osoba pověřená CK povinna po potřebném prozkoumání skutkových a 
právních okolností rozhodnout o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění 
reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. Do této lhůty se nezapočítává 
čas potřebný k odbornému posouzení vady.
6.7 Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši 
přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu v důsledku vady zájezdu je dva
roky.
7. POMOC V NESNÁZÍCH A PRÁVO NA NÁHRADU ÚJMY
7.1 V případě uzavření Smlouvy CK odpovídá za řádné poskytnutí všech sjednaných služeb cestovního ruchu a je 
povinna poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může CK za svou 
pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
7.2 Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku újmy své, dalších zákazníků, CK a 
jejích obchodních partnerů.
7.3 CK odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují 
jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Vytkl-li zákazník CK vadu podle článku 6.2 a neodstranila-li ji 
CK, má zákazník právo na náhradu škody. CK se povinnosti k náhradě újmy zprostí, prokáže-li, že porušení 
smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu 
zahrnutých do zájezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na 
náhradu újmy je dva roky.
7.4 Umožňuje-li mezinárodní smlouva nebo jiný pro Smlouvu závazný právní předpis omezení výše náhrady škody 
vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady újmy, hradí CK škodu jen do výše tohoto 
omezení. CK není povinna hradit škodu ve vyšším rozsahu, než činí trojnásobek celkové ceny zájezdu, ledaže 
se jedná o náhradu újmy způsobené na zdraví, újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, nebo o 
jinou újmu, jejíž náhradu nelze dle pro Smlouvu závazných právních předpisů omezit.
8. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU
8.1 CK uzavřela ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. pojistnou smlouvu o pojištění záruky v 
důsledku úpadku CK s pojišťovnou Generali Česká Pojišťovna a.s. (pojistná smlouva č. 1710190196), jejíž 
kontaktní údaje jsou následující: Europ Assistance s.r.o. Na Pankráci 1658/1221, 140 00 Praha 4 – Nusle, tel. 
(+420) 221 586 660, fax (+420) 221 860 100, e-mail: operations@europ-assistance.cz. Na základě této 
pojistné smlouvy vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:
(a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se 
CK se zákazníkem dohodla, pokud je tato doprava součástí zájezdu;
9 / 9
(b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil; a
(c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého 
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
8.2 V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky 
(dále jen „ČR“), pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z 
místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu 
včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění 
pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. 
Pojišťovna může zákazníkovi poskytnout pojistné plnění ve formě úhrady služeb, na základě, kterých zákazník 
pokračuje ve svém zájezdu. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění Smlouvy, 
přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
9. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA
9.1 Cena zájezdu nezahrnuje cestovní pojištění. Zákazník má možnost si sjednat pojištění pro případ krytí nákladů 
spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v 
případě úrazu, nemoci nebo smrti. Sjednání tohoto pojištění CK doporučuje a zároveň zákazníkovi umožňuje 
sjednání odpovídajícího pojištění jejím prostřednictvím.
10. ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTI 
10.1 Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy uzavřené s CK nebo v 
souvislosti s takovou Smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí Smlouva, resp. potvrzení o zájezdu, a to včetně 
těchto VOP.
10.2 V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, CK informuje zákazníka o možnosti řešit 
případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s CK prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, 
internetová adresa http://www.coi.cz.
10.3 Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu 
využít platformu pro řešení sporu online ONLINE DISPUTE RESOLUTION“ (dále jen ODR) na webových 
stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou 
uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.
10.4 Zákazník je oprávněn vůči CK uplatnit jakékoli své případné stížnosti na adrese pobočky CK v České Lípě, ul. 
Berkova 107, na e-mailové adrese info@ckevasulcova.cz nebo na telefonní lince +420 487 761 001,
487 524 018 nebo 774 744 018. Případné stížnosti zákazníků projedná odpovědná osoba určená CK a po 
přezkoumání stížnosti zákazníka o výsledcích přezkumu informuje v přiměřené lhůtě